Wskaźniki finansowe oceniają sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa, wynik finansowy, koszty, rentowność, płynność finansową
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Wskaźniki finansowe, analiza finansowa

Wskaźniki finansowe czyli analiza finansowa to część analizy ekonomicznej, która zajmuje się oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacją majątkową i finansową. Przedstawia stan majątkowo - kapitałowy, wynik finansowy i ogólną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Gdy analiza finansowa przedstawia złą sytuację firmy to następuje likwidacja spółki z o.o. co jest efektem analizy finansowej.

Przedmiotem analizy finansowej jest: efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie, przychody, koszty, wynik finansowy, rentowność, płynność finansowa.

Analiza finansowa może przeprowadzić przedsiębiorstwo dla własnych celów (analiza finansowa wewnętrzna) jak i podmioty z poza przedsiębiorstwa (analiza finansowa zewnętrzna).

Analiza wewnętrzna ma być pomocna kierownictwu firmy do podjęcia uzasadnionych decyzji. Zewnętrzna analiza finansowa dotyczy zazwyczaj celów poznawczych działalności przedsiębiorstwa.

Zakres analizy finansowej:
- podmiotowy (przychody, koszty, wynik finansowy, efektywność, płynność),
- czasowy (przeszła działalność, bieżąca i przyszła),
- przestrzenny (rozwiązania systemowe, uwarunkowania rynkowe, konkurenci, pozycja przedsiębiorstwa na rynku),
- podmiotowy (przedsiębiorstwo jako całość, samodzielne jednostki wewnątrz przedsiębiorstwa).

Analiza finansowa sporządzona przez biuro rachunkowe Katowice prezentuje w różnych przekrojach dane niezbędne w procesie zarządzania firmą.
Budżetowanie