Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa na podstawie analizy finansowej
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Analiza rentowności

Dla pogłębienia analizy zysku trzeba się posłużyć wielkościami względnymi pokazującymi relację zysku do odpowiedniej podstawy porównań. Te wskaźniki względne to wskaźnik rentowności (zyskowności).

Najbardziej ogólna postać: wskaźnik rentowności = efekt / nakład,
w kategoriach finansowych: wskaźnik rentowności = zysk / kapitał (lub majątek).
Z reguły rentowność określana jest jako fakt osiągania przychodów z działalności gospodarczej przewyższających koszty jej prowadzenia.

Wskaźniki dają pomiar intensywności (poziomu) tego zjawiska. Wskaźnik rentowności informuje więc o efektywności działalności przedsiębiorstwa w rozpatrywanym okresie zaksięgowanym przez biuro rachunkowe Katowice.

Najczęściej wyróżniamy: rentowności sprzedaży (rentowność handlowa), rentowność majątku (ekonomiczna), rentowność zaangażowanych kapitałów (finansowa).