Ważnym elementem w rentowności przedsiębiorstwa jest rentowność zaangażowanego w nim kapitału własnego
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Analiza rentowności kapitału własnego

Ważnym elementem w rentowności przedsiębiorstwa jest rentowność zaangażowanego w nim kapitału własnego czyli (relatywność) rentowność finansowa.

Rentownością finansową szczególnie zainteresowani są właściciele przedsiębiorstw biura rachunkowe Katowice czyli akcjonariusze, udziałowcy, którzy na podstawie wysokości rentowności kapitału własnego oceniają efektywność inwestycji kapitałowych. Im wyższy poziom wskaźnika rentowności kapitału własnego tym większa szansa na wysokie dywidendy i szybki rozwój firmy.

Wskaźnikiem rentowności kapitału własnego jest relacja zysku do przeciętnego stanu kapitału własnego. W odróżnieniu od wskaźnika rentowności majątku jest wyrazem efektywności nie całego kapitału ulokowanego w majątku trwały – obrotowy, a jedynie tej jego części, którą wnieśli właściciele.

Wskaźniki rentowności obliczane są na podstawie sprawozdań finansowych spółki: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Analiza wskaźników opiera się na wartościach historycznych i otrzymane wyniki wskazują na przekształcenie spółki z o.o. Katowice i nie mają odniesienia do przyszłości.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego pomija kapitały obce w postaci zobowiązań bieżących i zobowiązań długoterminowych. Podstawową formułą wskaźnika rentowności kapitału własnego nazywaną wskaźnikiem ROE zapisujemy następująco:
wskaźnik rentowności kapitału własnego = zysk netto x 100 / kapitał własny.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego jest stosunkiem procentowym zysku netto do przeciętnego stanu kapitału własnego czyli obejmującego oprócz kapitału podstawowego (akcyjnego i udziałowego) także kapitał zapasowy, kapitał uzyskany ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, kapitał rezerwowy, nierozliczony wynik z lat ubiegłych oraz zysk z roku bieżącego.

Pogłębieniem treści wskaźnika rentowności kapitału własnego jest wskaźnik rentowności kapitału podstawowego (akcyjnego lub udziałowego):
wskaźnik rentowności kapitału podstawowego = zysk netto x 100 / kapitał podstawowy.
Wskaźnikiem tym szczególnie zainteresowani są właściciele przedsiębiorstw, ponieważ kapitał akcyjny lub udziałowy stanowią podstawę do ustalenia wysokości dywidendy.